Werkgroep Monumenten en archeologie / MONARCH

 

Nassau-Monument                                                                             Archeologie: Begraafplaats Begijnhof. Stadsarchief Breda.

 

Laatste berichtgeving 24 dec '21:

Onze werkgroep houdt zich onder andere bezig met het gebouwde erfgoed in Breda. Het gaat daarbij om de beschrijving ervan en waar nodig nemen we actie om te bevorderen dat waardevolle objecten behouden of verbeterd worden. Dit bericht behandelt twee projecten die recent zijn gestart.

Informatiebordjes

Het viel ons al geruime tijd op dat, terwijl Breda zich afficheert als een historische stad, je op een wandeling door de stad maar weinig informatie ziet over de mooie en waardevolle gebouwen waar je langs komt. De stoot tot activiteiten van de werkgroep om dit te verbeteren gaf de recente actie van de ANWB om met hulp van vrijwilligers een inventarisatie te maken van alle, duizenden, zogenaamde ANWB-bordjes die zij in de loop van tientallen jaren in ons land hebben geplaatst. Wij hebben deze inventarisatie gedaan voor de stad Breda.

Ons vermoeden dat er in Breda maar zeer weinig informatie over de belangrijke panden aan de gevels hangt werd meer dan bevestigd. Terwijl er in onze stad honderden monumenten staan vonden we zegge en schrijve 6 (zes) ANWB informatiebordjes.

Dit was voor ons aanleiding een project te starten met als doel een systematisch overzicht per straat te maken van de objecten met een monumentenstatus of die anderszins belangwekkend zijn en daarbij aan te geven of het object ons inziens een bordje verdient. Tegelijkertijd gaan we na of en waar relevante informatie over de geselecteerde panden te vinden is.

Wij gaan natuurlijk niet zelf de informatiebordjes maken en plaatsen. Het is logisch dat we in een volgende stap in overleg treden met de Gemeente die ons inziens hierin een kerntaak heeft. Maar ook zullen we dan andere partners in de plaatselijke erfgoed- en toeristische branche benaderen om te stimuleren dat deze grote lacune opgevuld gaat worden.

 

Overzicht top 40 objecten uit de Wederopbouwperiode in Breda

Er bestaan serieuze plannen het terrein van Tuinzigtlaan 12, waarop voorheen De Rooi Pannen was gevestigd, te herontwikkelen en er een omvangrijk appartementencomplex neer te zetten. Daartoe moet het gebouw uit 1968 van de oude LTS gesloopt worden. De Stichting Dr. Cuypersgenootschap heeft hiertegen een bezwaar bij de gemeente ingediend; deze stichting komt op voor het behoud van de moderne bouwkunst in ons land; daaronder valt ook periode van de Wederbouw na de Tweede Wereldoorlog. Zij vinden dit gebouw uit die periode een belangrijke bouwhistorische waarde hebben. Onze vereniging bij monde van de werkgroep heeft zich bij deze opvatting aangesloten.

Uit het contact van onze werkgroep met het Dr. Cuypersgenootschap kwam naar voren dat het alleszins de moeite waard is om, net als in diverse andere steden al is gebeurd, een overzicht te maken van waardevolle objecten uit de wederopbouwperiode (1945 - ± 1965). Dit met als doel te bevorderen dat de geselecteerde objecten zoveel mogelijk behouden blijven.

Onze werkgroep heeft daartoe een actie gestart om te komen tot een top 40 van dergelijke objecten. Dit in nauw overleg met het genoemde dr. Cuypersgenootschap.

 

Iedereen die belangstelling heeft voor deze projecten kan contact opnemen met onze voorzitter Albert Lambers ( a.lambers@kpnplanet.nl )

 

De werkgroep MONARCH bestaat thans uit de volgende leden:

 

Dhr.    Albert Lambers (vz) / bestuurslid

Mevr. Marie Thérèse Geerts

Dhr.   Ben Jansen,

Dhr.   Cees Kleij

Dhr.    Kees van Oosterhout

Dhr.  Cees Voermans

 

Deze werkgroep komt regelmatig bijeen en bespreekt de monumenten waarmee de gemeente zich bezighoudt. De werkgroep kan daarover in contact treden met de gemeente (wethouder en/of afdeling erfgoed). De werkgroep geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de gemeente.

Verder houdt de werkgroep contact met andere verenigingen die op dit gebied bezig zijn.

Bij de leden van de erfgoedvereniging is natuurlijk veel kennis aanwezig van de monumenten in Breda. De werkgroep stelt het zeer op prijs als andere leden van de erfgoedvereniging meedenken en eventueel melding maken van zaken die op dit gebied spelen.

Het e-mail adres van de voorzitter is: a.lambers@kpnplanet.nl

 

Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau kan de gemeente Breda, al dan niet gevraagd, adviseren over Bredase monumenten.

Vanaf deze plek zal de werkgroep ook regelmatig verslag doen van de acties die worden ondernomen. Dat gaat ook via het kwartaalblad.

 

We zijn bezig met onderstaande actie:

  1. Het schoolgebouw aan de Tuinzigtlaan nr. 12 staat op de nominatie om afgebroken te worden voor een nieuwbouwproject.

Het is een pand uit de jaren zestig van de vorige eeuw en door de afdeling erfgoed van de gemeente ingeschat als van hoge architectonische waarde.

De sporthal aan de Bijster dateert uit dezelfde tijd en is rijksmonument.

Onze werkgroep heeft tegen de afbraak een zienswijze ingediend bij de gemeente, onder andere omdat er weinig panden uit die periode in Breda op de monumentenlijst staan.

In verband hiermee hebben we contact met het Cuypersgenootschap, een landelijke organisatie, die zich inzet voor het behoud van architectuur uit de vorige eeuw. Zij geven aan dat door samenwerking met de erfgoedvereniging in Tilburg daar een behoorlijk aantal panden op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst. Iemand van die organisatie komt op onze eerstvolgende vergadering bespreken hoe we met dat doel in Breda kunnen samenwerken. 

 

  1. Momenteel ( 30 november 2021) zijn we met onze werkgroep met twee projecten aan de slag gegaan.

    1. Inventarisatie van de ANWB informatiebordjes op monumenten en ook andere monumentenbordjes.

    2. Naar aanleiding van plannen om het schoolgebouw Tuinzigtlaan 12  te slopen voor woningbouw zijn we aan het kijken welke gebouwen van na WO II zijn de moeite waard om beschermd te worden.